Structura anului scolar

 
 

 

ORDIN  Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020 EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 145 din 22 februarie 2019

 

    În temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

 

    ART. 1     (1) Anul şcolar 2019 - 2020 începe la data de 1 septembrie 2019, se încheie la data de 31 august 2020 şi are 35 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2019 - 2020 încep la data de 9 septembrie 2019.     (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:     a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 29 mai 2020;     b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2020;     c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.     ART. 2     Anul şcolar 2019 - 2020 se structurează pe două semestre, după cum urmează:     Semestrul I are 15 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 9 septembrie 2019 - 20 decembrie 2019.     Cursuri - luni, 9 septembrie 2019 - vineri, 20 decembrie 2019.     În perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2019, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.     Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 21 decembrie 2019 - duminică, 12 ianuarie 2020     Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 - 12 iunie 2020.     Cursuri - luni, 13 ianuarie 2020 - vineri, 3 aprilie 2020.     Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 4 aprilie 2020 - marţi, 21 aprilie 2020     Cursuri - miercuri, 22 aprilie 2020 - vineri, 12 iunie 2020     Vacanţa de vară - sâmbătă, 13 iunie 2020 - data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului şcolar 2020 – 2021.     ART. 3     În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.     ART. 4     Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului.     ART. 5

    (1) Programul naţional "Şcoala altfel" se va desfăşura în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.     (2) Intervalul aferent programului "Şcoala altfel" nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).     (3) Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată programului "Şcoala altfel".     ART. 6     Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.     ART. 7     Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.     ART. 8     (1) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, alte situaţii excepţionale, cursurile pot fi suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare.     (2) Recuperarea cursurilor suspendate în condiţiile alin. (1) nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.     ART. 9     Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naţionale.     ART. 10     Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

    ART. 11     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Ministrul educaţiei naţionale,                               Ecaterina Andronescu

 

    Bucureşti, 20 februarie 2019.     Nr. 3.191.